Project References

ประเภท: Combination Fuel Boiler: Biomass & Biogas
ลูกค้า: บริษัท บางจากไบโอเอทานอล(ฉะเชิงเทรา) จำกัด
ที่ตั้ง: ฉะเชิงเทรา