Newsroom

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

  • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
  • เจตาแบคเวียดนามได้รับคำสั่งซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ 11 เครื่อง
  • บริษัทได้รับคำสั่งชื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำเพื่อใช้ในประเทศสิงคโปร์
  • แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหารและเลขานุการบริษัท
  • แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน
  • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดดั้งบริษัทร่วมทุน (แก้ไขคำผิด)
  • การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
  • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ (รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน)
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ (รายงานรายการที่เกี่ยวโยงในการทำสัญญาเช่าอาคาร)
แสดงเพิ่มเติม