News & Press

เจตาแบครับทุนสนับสนุนนวัตกรรม

นายบรรพต สายชล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา), นายชูชาติ อู่ตะเภา ผู้ช่วย ผู้อานวยการฝ่าย (ที่ 3 จากซ้าย) ,นายจีระศักดิ์ อุปัญ ผู้จัดการแผนกขาย (ที่ 2 จากขวา) บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ในโครงการ "แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” ในหัวข้อเรื่อง "Boiler 4.0 iGTB Smart Monitoring System ระบบอัจฉริยะเพื่อการแจ้งเตือนและแสดงสถานะการทางานของบอยเลอร์” โดยมีนายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ Project Manager Innovation Strategy Department (ที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561ที่ผ่านมา