News & Press

Getabec received IPOP Award

บริษัท เจตาแบค จำกัด มหาชน โดยคุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมงาน "หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด" ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ในการนี้ คุณสุชาติ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติโครงการ"หุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัด"(โครงการหุ้นใหม่)โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยการระดมทุนผ่านตลาดทุน อันจะเป็นการสร้างศักยภาพแก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศโดยรวม