Corporate Info

วิสัยทัศน์

To be a global leader in Industrial Steam Boiler and energy solution provider ก้าวสู่ความเป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจเครื่องกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรมและการให้บริการพลังงานครบวงจร

พันธกิจ

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย คุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล
1.1 พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
1.2 ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.3 นำวิธีการและเครื่องจักรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต
2. บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการด้วยทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
2.1 พัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2.2 สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ หรือประสบการณ์เฉพาะทาง
2.3 สร้างคุณภาพและมาตรฐานในงานบริการ
3. บริษัทฯ จะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในทุกมิติ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3.1 ด้านสินค้า
มีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดครอบคลุมทุก segment
มีสินค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอเพื่อขยายตลาด
3.2 ด้านราคา
สินค้ามีราคาเหมาะสม สามารถควบคุมต้นทุนและสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องสามารถแข่งขันได้ทั้ง ตลาด hi end – low cost
3.3 ด้านการจัดจำหน่าย
ทีมงานขายสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุก segment
3.4 ด้านส่งเสริมการขาย
มีกิจกรรมหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมขายสามารถจูงใจลูกค้ามีพันธมิตร เพื่อเสริมการขาย ภายใต้ brand GETABEC
4. บริษัทฯ มุ่งมั่นจะสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีความสุขในการทำงาน
4.1 สร้างระบบการทำงานที่ผสมผสานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์
4.2 นำแนวคิด KAIZEN มาปรับใช้กับองค์กร
4.3 สร้างความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสม
4.4 สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ มี career path ที่ชัดเจนปฏิบัติได้จริง
4.5 พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน
5. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5.1 ผลิตสินค้าและให้บริการที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
5.2 บริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. บริษัท จะให้ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้
6.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น จึงได้วางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างครบถ้วน ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทนั้นจะกระทำไปด้วยซื่อสัตย์สุจริต ความรอบคอบ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
6.2 ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด และด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ทุกราย

ประวัติความเป็นมา

2526   จัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยเริ่มต้นธุรกิจเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ และเครื่องพ่นไฟจากประเทศเยอรมนี
2533   จัดตั้งบริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GTI) ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท โดยคุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อรับงานผลิตและติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำและระบบไอน้ำสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงออกแบบวิศวกรรมพลังงานความร้อน
2535   เพิ่มกลุ่มสินค้าเพื่อขยายธุรกิจโดยการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำยี่ห้อ "Schneider Kessel Berlin" และ "GEKA Thermomat"
2537  
- ลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลิต ประกอบ และซ่อมสร้างเครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 
- บริษัทสามารถผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) ซึ่งได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้ยี่ห้อ "GETABEC Kessel"
2544  
- บริษัทฯ เริ่มผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Boiler) และถ่านหิน
 
- โรงงานบางพลีได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย AD-Merkblatt HP0 จาก TÜV NORD ประเทศเยอรมนี

2546

  โรงงานบางพลีได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 RWTUV
2547  
- จัดตั้งบริษัท เจตาแบค เอ็นเนอยี่ จำกัด (GE) ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่อง กำเนิดไอน้ำ โดยคุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 และผู้ร่วมลงทุนรายหนึ่งในสัดส่วนร้อยละ 10
 
- ลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งที่สอง จังหวัดระยอง เพื่อผลิตถังรับความดัน และเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อน้ำ (Water Tube Boiler) ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยซื้อลิขสิทธิ์เครื่องกำเนิดไอน้ำจาก EckrohrKessel Berlin ประเทศเยอรมนี
 
- โรงงานบางพลีได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย PED97/23/CE/AD-Merkblatt HP0/ DIN EN ISO 3834-2 จาก TÜV NORD ประเทศเยอรมัน แสดงถึงมาตรฐานด้านการออกแบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ และการผลิตภาชนะรับแรงดันเป็นไปตามมาตรฐานเยอรมันและยุโรป
2549  
- โรงงานระยองได้รับการรับรองมาตรฐาน U-Stamp / S-Stamp / R-Stamp / PP-Stamp จาก ASME ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
- โรงงานบางพลีได้รับการรับรองมาตรฐาน U-Stamp / S-Stamp จาก ASME ประเทศสหรัฐอเมริกา
2552  
- จัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจโดยบริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GTI และ GE ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้น GTI และ GE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.99 ตามลำดับ
 
- โอนธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ ที่เป็นธุรกิจหลักของ GE ไปรวมในบริษัทเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ ส่งผลให้ GE ไม่มีการประกอบธุรกิจหลักใดๆ
 
- โรงงานบางพลีได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย TÜV NORD
2553   บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำ อุปกรณ์ และชิ้นส่วน โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 25 เมษายน 2557 และบัตรส่งเสริมมีอายุ 8 ปี
2554   บริษัทฯ ขยายโรงงานที่จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีกหนึ่งเท่าตัว
2557   ขยายธุรกิจไปต่างประเทศโดยจัดตั้งบริษัท เจตาแบค เวียดนาม จำกัด (GTV) ในประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
2558  
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท
 
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180 ล้านบาท เป็น 240 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ("Initial Public Offering : IPO")
 
- แปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)"
 
- เปลี่ยนชื่อบริษัท เจตาแบค เอ็นเนอยี่ จำกัด (GE) เป็นบริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โคออฟเปอร์เรชั่น จำกัด
2559  
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 720,000,000 หุ้น ในอัตรา 0.032 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 23.04 ล้านบาท
 
- นำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเปิดซื้อ ขาย วันแรกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
2560   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 960,000,000 หุ้น ในอัตรา 0.032 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 30.72 ล้านบาท
2561   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 960,000,000 หุ้น ในอัตรา 0.033 บาทต่อหุ้น รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 31.68 ล้านบาท

 

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

 

โครงสร้างการจัดการ

 

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

 

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
     
1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์   ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์   รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. ดร.กมล ตรรกบุตร   กรรมการอิสระ
4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์   กรรมการอิสระ
5. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์   กรรมการบริษัท
6. นางหรรษา บดีพัฒน์   กรรมการบริษัท
7. นายฉลาด ณ ระนอง   กรรมการบริษัท
     
     
คณะกรรมการบริหาร
 
     
1. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์   ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเสรี ทองหนูน   กรรมการบริหาร
3. นายสุทธิชัย สุภัคกุล   กรรมการบริหาร
4. นายประจินต์ คงสาคร   กรรมการบริหาร
5. นายอัศวิน รจิตธำรง   กรรมการบริหาร
6. นายธีระศักดิ๋ เต็งรำพึง   กรรมการบริหาร
     
     
คณะกรรมการตรวจสอบ
     
1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์   ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์   กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.กมล ตรรกบุตร   กรรมการตรวจสอบ
     
     
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
     
1. ดร.กมล ตรรกบุตร   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์   กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์   กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ผศ.ดร. ก่อเกียรติ บุญชูกุศล   กรรมการบริหารความเสี่ยง
     
     
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
     
1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์   ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์   กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์   กรรมการ/ กรรมการอิสระ
4. ดร.กมล ตรรกบุตร   กรรมการ/ กรรมการอิสระ
     
     
คณะผู้บริหาร
     
1. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายเสรี ทองหนูน   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวลและ Waste to Energy
3. นายสุทธิชัย สุภัคกุล   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า (น้ำมันและก๊าซ)
4. นายประจินต์ คงสาคร   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจบริการลูกค้าและอะไหล่
5. นายอัศวิน รจิตธำรง   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการพิเศษ
6. นายธีระศักดิ์ เต็งรำพึง   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ
7. นางหรรษา บดีพัฒน์   รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชี และการเงิน